MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثر سیلیمارین بر جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

فلاح زاده ابرقویی, محمدکاظم (2009) بررسی اثر سیلیمارین بر جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی اثر سیلیمارین بر جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2.docx

Download (57Kb)

Abstract

زمينه: تعداد زیادی از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از نفروپاتی دیابتی رنج میبرند. در تعداد زیادی از آنها درگیری کلیه پیشرفت کرده و منجر به ازکارافتادگی کلیه میشود. بنابراین، نیاز به یافتن داروهای جدیدی که بتوانند از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند به شدت احساس میشود. ما در این مطالعه برآن شدیم تا برای اولین بار به بررسی اثر سیلیمارین که یک داروی گیاهی با خواص آنتی اکسیدان و ضد التهابی میباشد بر جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بپردازیم. روش كار: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی سازی شده شاهددار، 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که دفع پروتئین بیش از 500 میلیگرم در ادرار 24 ساعته داشتند ولی هنوز دچار درجات شدید درگیری کلیه نشده بودند (GFR>60 ml/min) و حداقل به مدت 6 ماه دوز ثابتی از داروهای مهار کننده سیستم رنین-آنژیوتانسین را مصرف میکردند به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 30 نفری تقسیم شدند. یک گروه روزانه 3 عدد قرص سیلیمارین 140 میلیگرمی و گروه دیگر روزانه 3 عدد قرص دارونما به مدت 3 ماه مصرف کردند. پیش از شروع مطالعه و پس از پایان آن مقادیر دفع پروتئین در ادرار 24 ساعته، دفع TNF-α (به عنوان مارکر التهابی) و TGF-β (به عنوان مارکر فیبروز) در ادرار، فشارخون، GFR، HbA1C، و مقادیر سرمی اوره، کراتینین، قند خون ناشتا، تریگلیسرید و کلسترول کل، LDL و HDL بیماران اندازه گیری و تغییرات آنها در طی دوره درمانی مطالعه بین دو گروه مقایسه شد. نتايج: در گروه سیلیمارین میانگین کاهش مقادیر دفع پروتئین و TNF-α در ادرار بیماران به طور معنی داری از نظر آماری بیشتر از میانگین کاهش این مقادیر در گروه دارونما بود (به ترتیبP-value=0.005 و P-value=0.02). تغییرات در میانگین سایر مقادیر اندازه گیری شده تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه نداشت. نتيجه گيري: بر اساس نتایج این مطالعه سیلیمارین می تواند مقادیردفع پروتئین و TNF-αدر ادرار بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی را کاهش داده و در نتیجه داروی موثری برای درمان و پیشگیری از درگیری کلیوی در این بیماران باشد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 02 Jul 2013 13:46
Last Modified: 02 Jul 2013 13:46
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/108

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft