MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی فرایند یازدهمین ویرایش طبقه بندی بين المللی بیمار یها و اعمال جراحی ( *(ICD-11

غلامحسینی, لیلا (2011) بررسی فرایند یازدهمین ویرایش طبقه بندی بين المللی بیمار یها و اعمال جراحی ( *(ICD-11. مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ارتش- پاییز و زمستان 88.

[img]
Preview
Text
journal of paramedicine faculty No.7_split_3.pdf

Download (310Kb) | Preview

Abstract

مقاله حاضر به توصیف روند کلی یازدهمین ویرایش طبقه بندی بي نالمللی بیماری ها و اعمال جراحی ( ICD-11 ) مي پردازد. در حال حاضر روش هايي بهک‌ارگرفته شده تا ICD-10 فعلی ویرایش شده و نسل جدیدی از طبقه بندی ب هوجود آید. ویرایش ICD-11 در سه مرحله صورت خواهد گرفت: 1( بررسی ساختار علمی، بالینی و بهداشت عمومی مرتبط با طبقه بندی. 2( ایجاد کی شاخه از ICD-11 و بررسی موضوعی آن. 3( توسعه پیوند هاي معنی دار اصطلاحات استاندارد مراقبت بهداشتی جهت تسهیل ارتباطات، پردازش داده هاي استاندارد و پژوهش. رو شهاي کاربردی و مرسوم ICD جهت گزارش دهی بیماری ها و مرگ ومیر در این ویرایش نیز مد نظر قرار خواهند گرفت. جهت رفع سایر نیازهای متفاوت کاربران، طبقه بندی ویرایش شده شامل سه فرمت کاربردی برای مراقبت اولیه، مراقب تهاي خاص پزشکی در حوز ههاي علمی مانند: علائم و نشان ههاي بیماری، شدت یا دوره بیماری و در نهایت دارای کاربردهای فراوان در حوزه پژوهش خواهد بود. به منظور نمایش کامل اطلاعات، طبق هبندی با استفاده از ابزارهای فنآوری اطلاعاتی انجام م يشود. این روش همچنین سبب فراهم آمدن امکان پردازش استاندارد اطلاعات توسط رایانه در سیستم پرونده الکترون کی سلامت خواهد شد. ساختار موضوعی سایر رو شهاي طبق هبندی WHO از جمله طبقه بندی بين المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ( ICF ) و تغ ییرات بي نالمللی ICD سبب توسعه محتوای ICD و افزایش همبستگی سیست مهاي طبق هبندی خواهد شد. در روند ویرایشی از ابزارهای جستجوی تحت وب مانند پایگاه داده باز ساختارمند برای گردآوری و مقایسه پیشنهادات، مشاوره و انتقادات استفاده خواهد شد. دوم اینکه کی ابزار ساختارمند مانند ( WIKI-LIKE ) جهت ایجاد شاخه هاي متوالی ICD-11 بهک‌ار گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که کاربران م يتوانند از طریق پایگا ههاي جهانی تحت وب نظرات خویش را بیان دارند. مدیریت اینترنتی اطلاعات، امکان مشارکت کاربران و کارشناسان متعدد را در روند ایجاد ویرایش جدید طبق هبندی فراهم مي آورد. هماهنگی لازم جهت ارزیابی روند پیشرفت و ویرایش ایجاد م يشود تا اطمینان یابیم که روند ویرایش در جهت مطلوب پیشرفت ميک‌ند. اخیراً نیز کی گروه بررسی و مکانیسم نظارتی ایجاد شده است و هر زمینه اصلی ویرایش از طریق کی گروه راهنما و چندین گروه کاری مختلف بررسی خواهد شد. با پیروی از این طرح انتظار م يرود که به نتایج دلخواهی دست یابیم که نه تنها به عنوان کی سیستم طبقه بندی، بلکه به عنوان کی بخش اساسی در سیستم هاي اطلاعات بهداشتی کاربرد داشته باشد.

Item Type: Article
Subjects: WA Public Health
Divisions: مجلات دانشگاه > مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ارتش
Depositing User: editor3 Editor3 Editor3
Date Deposited: 20 Aug 2013 07:53
Last Modified: 17 Sep 2013 06:50
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/1514

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft