MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

درمان سوختگی های شیمیایی با مواد مختلف، با استفاده از لیزر کم توان: یک مطالعه ی مقایسه ای روی حیوانات

کرملو, ميلاد (2008) درمان سوختگی های شیمیایی با مواد مختلف، با استفاده از لیزر کم توان: یک مطالعه ی مقایسه ای روی حیوانات. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
درمان سوختگی های شیمیایی با مواد مختلف، با استفاده از لیزر کم توان یک مطالعه ی مقایسه ای روی حیوانات.docx

Download (58Kb)

Abstract

زمينه (background): زخم و سوختگي شيميايي و حرارتي از جمله آسيب‌هاي موجود در مناطق پر خطر چون مناطق نظامي و نيز در جنگ و مانورهاي نظامي‌ است. بر اين اساس در اين مطالعه بررسي اثرات ليزر كم توان بر بهبود ترميم اين زخمها انجام مي‌گردد. هدف: بررسي اثرات كلينيكي و پاتولوژيكي ليزر كم توان GaAlAs بر روي سوختگي‌هاي شيميايي و حرارتي. روش‌ كار: 20 خرگوش نر که تحت مراقبت و شرایط استاندارد آزمايشگاهي از نظر حرارت و تغذيه نگهداری می‌شدند به طور مساوی به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. در هر دو پس از تراشيدن موهاي پشت خرگوش‌ها تعداد 6 دایره با Tissue Maker به مساحت 5/1 سانتي مترمربع کشیده شد. سپس تعداد دو دایره با استفاده از اسید سولفوریک اشباع 99% و دو دايره با اسيد كلريدريك 37% با استفاده از سوآپ به مدت 10 ثانيه آغشته شدند. دو دايره هم با استفاده از دستگاه‌هاي ساخته شده توسط مجريان اين آزمايش پس از گرم شدن تا دماي 100 درجه كه به وسيله ترمومتر و برنامه كامپيوتري مشخص مي شد سوزانده شدند یافته ها: به طور کلی از 120 زخم مورد بررسی در19 مورد(15.8%) عدم پاسخ و 101 مورد(84.2% ) تشکیل بافت را مشاهده کردیم.در روز 14 تعداد موارد تشکلیل بافت 47 مورد(78.3%) و تعداد موارد بدون تاثیر 13مورد (21.7%) و در روز 30 ام مطالعه این تعداد به ترتیب 54مورد (90%)و 6مورد (10.0%) بود .تفاوت دو گروه در این زمینه معنی دارنبود(p=0.066).زخم هایی که با لیزر درمان شدند 4زخم (%6.7) بدون تغییر باقی ماندند و 56زخم (93.3%) به درمان جواب دادند .که این تعداد در گروه شاهد که درمان دریافت نکردند به ترتیب 15 زخم (25.0%)بدون تغییر و 45 زخم(75.0%) تشکیل بافت دادند .تفاوت دو گروه قویا معنی دار بود (P<0.001).در بررسی بیماران در گروهی که سوختگی باحرارت بود 4 مورد (10%) پاسخ به درمان منفی بود و در 36 مورد (90%) پاسخ مثبت و بافت تشکیل شد.در گروه سولفوریک اسید عدم پاسخ به درمان در 15 مورد (37.5%) و پاسخ به درمان در 25 مورد (62.5%) مشاهده شد.در گروه اسید کلریدریک تمام 40 مورد(100%) به درمان جواب دادند .تفاوت گروهها در این مورد معنی دار بود(P<0.001).به طور کلی تفاوت از نظر زمان بررسی زخم ها معنی دار نبود(P=0.083) از نظر گرفتن و نگرفتن درمان معنی دار (P<0.001) و از نظر نوع ماده به کار رفته در سه گروه معنی دار(P<0.0001) بود.هم چنین در بین سه گروه نیز بین دو گروه حرارتی و سولفوریک اسید تفاوت معنی‌دار (P=0.007)، بین دو گروه حرارتی و کلرید ریک اسید تفاوت غیرمعنی‌دار(P=0.125) و بین دو گروه کلریدریک و سولفوریک اسید نیز تفاوت معنی دار بود(P<0.001). نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که لیزر کم توان تاثیر معنی داری بر میزان ترمیم و کیفیت ترمیم زخمهاي شيميايي و حرارتي دارد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: WA Public Health > Public Health Education WA.18
Research Plan
Depositing User: Editor
Date Deposited: 09 Jul 2013 03:23
Last Modified: 09 Jul 2013 03:23
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/172

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft