MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

تعیین اثر استقرار طب اورژانس در ارتقاء کیفی بخش اورژانس بیمارستان بعثت

حبیبی مقدم, آزاده (2014) تعیین اثر استقرار طب اورژانس در ارتقاء کیفی بخش اورژانس بیمارستان بعثت. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
تعیین اثر استقرار طب اورژانس در ارتقاء کیفی بخش اورژانس .docx

Download (13Kb)

Abstract

چکیده فارسی: زمینه: با طراحی و سازماندهی آموزشی طب اورژانس و با آموزش و تربیت پزشکان متخصص در این رشته تخصصی انقلابی در ارائه خدمات اورژانس پدید آمد. این برنامه ریزی همگام با پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات اورژانس، کیفیت خدمات اورژانس را به طور قابل توجهی ارتقاء داد. هدف: پژوهش حاضر در صدد بود تا با استفاده از دو شاخص میزان ترک اورژانس با رضایت شخصی و مدت زمان اقامت بیماران در اورژانس به بررسی تاثیر استقرار طب اورژانس در ارتقا کیفی امور این بخش بپردازد. روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات کوهورت (هم گروهی) تاریخی بود که سالهای مطالعه مربوط به سالهای 1387 (سال فقدان طب اورژانس) و هم چنین 1389 تا 1391 (وجود طب اورژانس) بود، به نحویکه اطلاعات گروه مورد از بین بیماران پذیرش شده در سالهای 1389 تا 1391 و بیماران گروه شاهد در سال 1387 انتخاب شدند. برای پیشگیری از تورش زمانی، انتخاب بیماران در دو گروه از فصل مشابهی از سال صورت پذیرفت. جامعه هدف کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان بعثت در سالهای فوق الذکر بود که به بخش اورژانس بیمارستان بعثت مراجعه کردند. نتایج: از بین 400 مورد بیمار وارد مطالعه، 128 نفر به عنوان گروه مطالعه (استقرار طب اورژانس) و 272 نفر به عنوان گروه شاهد نهایتا وارد مطالعه شدند. نحوه خروج بیماران در گروه مطالعه در 1/96% به صورت ترخیص با دستور پزشک و تنها در 9/3% موارد به صورت ترک با رضایت شخصی بود و هیچیک از بیماران به بخشهای تخصصی منتقل نشدند، درحالیکه در گروه شاهد بدون استقرار طب اورژانس، 5/30% موارد با رضایت شخصی از اورژانس خارج شدند، 8/40% موارد با دستور پزشک مرخص شدند و 7/28% موارد به بخشها منتقل شدند (ارزش p کمتر از 001/0). در گروه مطالعه، مدت اقامت در اورژانس در 5/87% موارد کمتر از 6 ساعت، 5/12% بین 6 تا 24 ساعت بود و هیچیک اقامت بیش از 24 ساعت در اورژانس نداشتند. در حالیکه، در گروه شاهد، اقامت کمتر از 6 ساعت در 7/53 درصد، بین 6 تا 24 ساعت در 6/42 درصد و بالاتر از 24 ساعت در 7/3 درصد بیماران گزارش شد (ارزش p کمتر از 001/0). در مجموع، بین دو جنس از لحاظ مدت اقامت در بیمارستان تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین از لحاظ نحوه ترخیص از بخش اورژانس نیز بین دو جنس تفاوتی ملاحظه نشد. با این وجود، سن بیماران برهردو شاخص فوق تاثیر گذار بود، به نحوی که اولا مدت اقامت در اورژانس در افراد مسن به مراتب بیشتر از افراد جوان بود، همچنین، فراوانی موارد ترخیص با رضایت شخصی در جوانان زیر 40 سال برابر 6/18% و در افراد مستر از 40 سال برابر 2/27% بود. آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان داد که در حضور دو متغیر جنس و سن، استقرار طب اورژانس با کاهش قابل ملاحظه در مدت اقامت در بخش اورژانس همراه است، به نحوی که اقامت کمتر از 6 ساعت در گروه بهره مند از طب تخصصی اورژانس 5/5 برابر کمتر از بیماران گروه شاهد ارزیابی شد. همچنین، مشخص شد که موارد ترخیص با رضایت شخصی در بیماران بهره مند از طب اورژانس کمتر از بیماران گروه شاهد بود به نحوی که استقرار طب اورژانس احتمال ترخیص با رضایت شخصی را حدود 5/10 برابر کمتر کرده است.نتیجه گیری: استقرار طب اورژانس در بیمارستانها با کاهش قابل توجه در موارد ترخیص با رضایت شخصی و همچنین کاهش مدت اقامت در بخش اورژانس، به ارتقاء قابل ملاحظه در کیفیت خدمات ارائه شده در اورژانس منجر شده است. واژگان کلیدی: طب اورژانس، رضایت، اقامت در اورژانس، خدمات، کیفیت

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: QY Clinical Pathology
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 18 Jan 2016 06:35
Last Modified: 18 Jan 2016 06:35
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3453

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft