MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

ترجمه و اعتبار یابی ابزار رضایت مندی خانواده بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال 1393

دولت یاری, احمد (2014) ترجمه و اعتبار یابی ابزار رضایت مندی خانواده بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال 1393. Other thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
ترجمه و اعتبار یابی ابزار رضایت مندی خانواده بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال 1393.docx

Download (17Kb)

Abstract

چکیده اهداف: به منظور بررسی وتعیین سطح رضایت مندی اعضای خانواده بیماران بستری در بخشهای ویژه به ابزاری استاندارد نیاز است. از آنجائیکه در ایران تاکنون چنین ابزاری بومی سازی نشده است هدف این مطالعه بومی سازی و روان سنجی ابزار رضایت مندی اعضای خانواده(FS ICU-34) بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه در ایران بود. روش ها: این تحقیق از نوع روش شناختی است. بعد از ترجمه نسخه انگلیسی ابزار با استفاده از تکنیک back translation مورد تائید سازمان جهانی بهداشت ،مراحل روائی صوری و محتوا اجرا شد و به منظور ارزیابی روائی سازه ، تحلیل عاملی با استفاده از ارزیابی 300 پرسشنامه تکمیل شده توسط اعضای خانواده بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های شهر تهران انجام شد .تعداد نمونه ها به منظور تعین روائی صوری پرسشنامه 20 نفر از اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه و به منظور ارزیابی روائی محتوا 36 نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان جهت ترجمه ابزار 4 نفر بودند. یافته ها: در این مطالعه ایندکس روائی محتوی کل ابزار ( S-CVI/Ave ) 97/ بدست آمد. همچنین S-CVI/Universal در این مطالعه 86/. گزارش شد. میزان KMO معادل 952/. و نتیجه تست بارلت معادل 497/5972 و با درجه آزادی 435 و با 000/. =p معنادار بود. در آنالیز تحلیل عاملی اکتشافی این مطالعه سه زیر مقیاس رضایت از عملکرد کارکنان درمانی(12گویه)، راحتی(12گویه) و تصمیم گیری(6گویه)،با ارزش ویژه بالاي 1 و بار عاملی بالای5/. تعیین گردید. آلفای کرونباخ در زیر مقیاس اول 93/. ، زیر مقیاس دوم92/. ، زیر مقیاس سوم 84/. و آلفای کرونباخ کل ابزار 95/. بدست آمد. در این مطالعه تعداد سوالات به 30 عدد کاهش یافت . نتیجه گیری: پس از اجرای فرایند های تعیین روایی تغییرات لازم در تعداد سوالات ، نگارش وتعداد حیطه های پرسشنامه اعمال شد ومشخص شد که نسخه فارسی پرسشنامه 34 FS- ICU از پایائی بالائی(95/0=α) برخوردار است. ایندکس روائی محتوای کل ابزار فارسی رضایتمندی اعضای خانواده بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت ویژه به دو روش روایی S-CVI/Ave و S-CVI/Universal به ترتیب 97/0 و86/. بدست آمد که نشان دهنده روائی خوب نسخه فارسی ابزار است .همچنین با کوتاه شدن نسخه فارسی ابزار مذکور پاسخگوئی به آن نیز ساده تر خواهد شد کلید واژه ها:رضایت مندی، پایایی، روایی، بخش مراقبت ویژه، بزرگسال، اعضای خانواده

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: QX Parasitology
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 19 Jan 2016 09:52
Last Modified: 19 Jan 2016 09:52
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3473

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft