MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی جانبی شدن نیمکره های مغز و رابطه آن با بیماری های روانی

ولی پور, حبیب (2014) بررسی جانبی شدن نیمکره های مغز و رابطه آن با بیماری های روانی. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

[img] Text
بررسی جانبی شدن نیمکره های مغز و رابطه آن با بیماری های روانی.docx

Download (14Kb)

Abstract

چکیده شناسایی جانبی شدن مغز و رابطه آن با بیماری های روانی به دلایل مختلف مفید است، از جمله اینکه: 1- می تواند به عنوان یک ابزار برای پیش بینی آسیب پذیری افراد در مقابل بیماری¬های روانی و انتخاب افراد برای موقعیت¬های شغلی گوناگون و امثال آن مورد استفاده قرار گیرد.2- سازوکارهایی که در مغز انجام می-شود، بهتر شناسایی می¬شود3- شیوع کلی برتری جانبی در بین بیماران روانی داخل کشور بهتر شناسایی می¬شود.4- چنانچه اختلال خاصی از بیماری¬های روانی، با نوع خاصی از برتری جانبی رابطه داشته باشد شناسایی می¬شود. با توجه به دلایل ذکر شده و در نظر گرفتن این موضوع که احتمالاً نیمکره¬های مغز یک فرد که دارای سطح فعالیت متفاوت با نیمکره¬های مغز فردی دیگر است، اطلاعات یکسانی که از محیط به نیمکره¬های مغز آن فرد می¬رسد را به شیوه¬ای متفاوت از فرد دیگر پردازش ¬کند، و در واقع یک دنیای یکسان باعث ایجاد یادگیری-های اولیه متفاوت و بالطبع نگرش¬ها و باورهای متفاوت بعدی شود، بر آن شدیم تا این تفاوت های ساختاری مغزی را با استفاده از برتری جانبی اندام بسنجیم. با توجه به این امر که شدت اختلالات روانی در بیماران روانی بستری بیشتر است این احتمال وجود دارد که نقش بدکارکردی نیمکره¬های مغز(بعد زیستی) در شروع و تداوم بیماری در این دسته از بیماران بیشتر باشد و استفاده از نمونه بیماران روانی بستری ما را در رسیدن به اهداف پژوهش یاری رساند. همچنین با توجه به اینکه اکثر مطالعات قبلی از برتری تنها یک عضو خاص مثلاَ دست برتری به عنوان شاخصی برای جانبی شدن کارکردی نیمکره¬های مغز استفاده کرده¬اند ولی می-دانیم که برتری جانبی اندام فقط منحصر به یک عضو نیست و در تمام اعضای بدن مشاهده می¬شود. بنابراین ما بر آن شده¬ایم تا برتری جانبی نیمکره¬ای را با استفاده از ترجیج سه عضو(چشم، دست و پا) در جامعه بیماران روانی بستری مورد سنجش قرار دهیم و نتایج هر دو نمونه افراد سالم و بیمار را با هم مقایسه کنیم نتایج: یافته¬های این پژوهش نشان داد که بین جامعه بیماران روانی و جامعه افراد سالم از نظر چشم برتری تفاوت معنی داری وجود دارد(p=0/000). مشخص شد که چپ چشمی در نمونه افراد بیمار بیشتر از افراد سالم است(33% در مقابل 10%). با توجه به مطالعات قبلی انتظار داریم که در نمونه بیماران روانی میزان بیشتری از ناهنجاری در جانبی شدن نیمکره¬ای مشاهده شود بنا براین بالا بودن چپ چشمی خود می¬تواند به عنوان سرنخ برای این ناهنجاری در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو نمونه افراد بیمار بستری و نمونه افراد سالم از نظر دست برتری تفاوت معنی داری وجود ندارد (p=0/773). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مقایسه سه گروه از بیماران روانی بستری با برتری چشم متفاوت(چپ چشم، دوسوتوان چشم و راست چشم)، شیوع سه طبقه از بیماری-های روانی (اختلالات روان گسیختگی، اختلالات دوقطبی و اختلالات افسردگی) دارای الگویی متفاوت است (p=0/018) که این تفاوت در سطح 05/0 درصد معنی دار است. این تفاوت برتری نیمکره¬های مغزی، در دو حیطه :1- مد نظر قرار دادن ویژگی¬های مربوط به برتری نیمکره های مغز هر فرد در دسته بندی نشانه¬های اختلالات روانی آن فرد و 2- برای لحاظ کردن رویکردهای درمانی مناسب که می¬تواند برای تاثیر بر مسائل درونزاد مثل برتری یا پویایی¬های مغزی باشد می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد. در یک چشم انداز این موضوع کاملاً قابل تصور است که این سیستم دو مغزی می¬تواند درآسیب شناسی روانی بیماری¬هایی که با یک نیمکره در ارتباط هستند نسبت به سایر بیماری¬ها به صورت متفاوتی عمل کند. این ممکن است که در هر یک از بیماری¬های روانی، یک نیمکره با حساس بودن و بی ثباتی و ضعف در ایجاد آن دخالت داشته باشد که تفاوت¬های ویژه ای را در احتمال بدکارکردی از خود منعکس می¬کند. با توجه به اهمیت معاینه روان عصب شناختی در انتخاب افراد برای مشاغل مختلف، پیشنهاد می¬گردد سازمان هایی نظیر ارتش و سپاه که دارای مشاغل حساس دفاعی هستند، در استخدام¬های آتی خود برتری جانبی اندام را به طور عام و نقش برتری جانبی نیمکره¬های مغز را به طور خاص مد نظر قرار دهند و با تنظیم آزمون¬های روان عصب شناختی متناسب با هر تخصص، بهترین افراد را برای مشاغل مختلف استخدام نمایند.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 19 Jan 2016 11:41
Last Modified: 19 Jan 2016 11:41
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3479

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft