MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثر مانیپولاسیون لومبوساکرال بر بیومکانیک راه رفتن و شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکال مراجعه کننده به بخش طب فیزیکی بیمارستان501 - تهران 1392

فرخ سير, محمد (2014) بررسی اثر مانیپولاسیون لومبوساکرال بر بیومکانیک راه رفتن و شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکال مراجعه کننده به بخش طب فیزیکی بیمارستان501 - تهران 1392. PhD thesis, دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی ارتش.

Full text not available from this repository.

Abstract

چکیده مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب هاي شغلی و ناتوانی در کشورهاي در حال توسعه است. بیشتر مردم در طول زندگی از ضایعات و دردهاي مختلف کمر شکایت دارند که در اکثر موارد از نوع مکانیکی و غیر اختصاصی است. مانیپولاسیون با بهبود علائم کمردرد ، یک ابزار ارزشمند در سوق دادن بیمار به پیگیري برنامه هاي توانبخشی کمردرد محسوب میشود. زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر مانیپولاسیون لومبوساکرال بر بیومکانیک راه رفتن و شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکال میباشد. روش کار: بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. گروه شاهد آموزشهای لازم در زمینه درمان کمردرد و درمان هاي روتین کمردرد (شامل ضد درد خوراکی، ورزش و فیزیوتراپی) را دریافت کردند. گروه مورد علاوه بر این درمانها با استفاده از مانیپولاسیون لومبوساکرال (Thrust Technique) تحت درمان قرار گرفتند. پیش از شروع درمان و در پایان هفتههای دوم ، چهارم ودوازدهم شدت درد و راه رفتن (Gait) بیماران بررسی شد. فرد ارزیابی کننده شدت درد و گیت بیماران، هیچ گونه اطلاعی از گروهی که بیماران به آن تعلق دارند (مورد/شاهد) نداشت. داد ههاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. یافتهها: در توزیع فراوانی شدت میزان درد با استفاده از VAS ، زمان گام، طول گام، ضرباهنگ (Cadence) ، قبل و بعد از مانیپولاسیون تفاوت آماري معناداري بین دو گروه مورد و شاهد وجود دارد. در توزیع فراوانی فشار پاشنه پاي چپ و راست، چرخش پاي چپ و راست، فازها و سایر پارامترهای راه رفتن، قبل و بعد از مانیپولاسیون تفاوت آماري معناداري بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. نتیجه گیري و بحث: انجام مانیپولاسیون بهبود بیشتری در شدت درد و بیومکانیک راه رفتن بیماران به همراه دارد.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 21 Jan 2016 05:32
Last Modified: 21 Jan 2016 05:32
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3494

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft