MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی نتایج درمانی داروی ضد فشار خون در مقایسه با داروی ضد سرگیجه در بیمارن مراجعه کننده با فشار خون و سرگیجه در بیمارستان بعثت در سال 1393-1391

شادیانی , شادی (2014) بررسی نتایج درمانی داروی ضد فشار خون در مقایسه با داروی ضد سرگیجه در بیمارن مراجعه کننده با فشار خون و سرگیجه در بیمارستان بعثت در سال 1393-1391. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
دکترشادی شادیانی.docx

Download (12Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: سرگیجه همراه با فشار خون (Hypertensive Vertigo) از جمله علل شایع سرگیجه می باشد که هنوز در مورد درمان آن با داروهای ضدفشار خون یا داروهای ضدسرگیجه اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی نتایج درمانی داروی ضد فشار خون در مقایسه با داروی ضد سرگیجه در بیماران مراجعه کننده با فشارخون و سرگیجه دربیمارستان بعثت پرداختیم. روش مطالعه: این مطالعه یك کارآزمایی بالینی تصادفی غیرکور می باشد. در این مطالعه 156 بیمار مبتلا به فشارخون و سرگیجه مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال 93 مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفتند و پس از اخذ رضایتنامه كتبی، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی ساده به 2 گروه تقسیم شدند که یک گروه لابتالول با دوز 40 میلیگرم و یک گروه پرومتازین با دوز 25 میلیگرم دریافت نمودند و اثرات درمانی بر روی فشار خون و سرگیجه و عوارض جانبی در دو گروه با آزمونهای آماری کای دو و فیشرمقایسه گردید و P < 0.05 معنادار تلقی شد. یافته ها: 2/87 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدفشار خون و 2/78 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدسرگیجه کاهش بیش از 50 درصد در Mean Arterial Blood Pressure داشتند که اختلاف معناداری را نشان نمی داد (P > 0.05). 4/65 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدفشار خون و 9/76 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدسرگیجه کاهش بیش از 50 درصد در امتیاز VHQ داشتند که اختلاف معناداری را نشان نمی داد (P > 0.05). 9/76 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدفشار خون و 5/88 درصد در گروه دریافت کننده درمان ضدسرگیجه کاهش بیش از 50 درصد در امتیاز EEVS داشتند که اختلاف معناداری را نشان نمی داد (P > 0.05). فراوانی عوارض درمانی نیز در دو گروه مشابه بود (P > 0.05). نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های این مطالعه چنین استنباط می شود که اثربخشی داروی ضدفشار خون و داروی ضدسرگیجه در درمان فشارخون و سرگیجه تفاوتی با هم ندارد و لذا استفاده از هر یک از آنها بر اساس شرایط بیمار و نظر پزشک توصیه می گردد. واژه های کلیدی: فشارخون، سرگیجه، اثربخشی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 01 Mar 2016 07:14
Last Modified: 01 Mar 2016 07:14
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3503

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft