MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب آجا

کرباسچی, کتایون (2013) تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب آجا. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
کتایون کرباسچی.docx

Download (13Kb)

Abstract

چکیده زمینه و هدف: امروزه سرطان سومین علت مرگ بشر و یکی از مهم ترین چالش های نظام بهداشت و درمان ایران است که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلاء می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب آجا انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی است که با مشارکت 64 بیمار به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل(هر گروه 32 نفر) انجام شده است. پنج جلسه برنامه جامع خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم به صورت آموزشی، مشاوره ای از طریق آموزش انفرادی مبتنی بر نیازهای به دست آمده از بیماران گروه آزمون در طول یک هفته اجرا شد. قبل و پس از دو ماه اجرای برنامه، پرسشنامه استاندارد QLQ-C30 در اختیار گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. داده های بدست آمده قبل و بعد از اجرای برنامه در گروه آزمون و کنترل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از، آزمون های آماری توصیفی(فراوانی، میانگین) و آزمون های آماری استنباطی کای دو، تی مستقل و تی زوجی استفاده شد. یافته ها: آزمون تی مستقل تفاوت آماری معناداری در نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل نشان نداد. همین آزمون، اختلاف معناداری در دو گروه بعد از مداخله نشان داد(001/0P<). آزمون تی زوجی، تفاوت معناداری در نمره کیفیت زندگی بعد از مداخله در گروه آزمون نشان داد(001/0P<). با توجه به جدول معیار کوهن، اندازه اثر کلی حاصله مؤید تأثیر مطلوب مداخله در گروه آزمون می باشد. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم براساس نیازهای آموزشی برکیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی موثر خواهد بود. کلمات کلیدی: کارکنان نظامی، سرطان، پرستاران، مراقبت از خود، الگوی اورم

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 02 Mar 2016 04:11
Last Modified: 02 Mar 2016 04:11
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3507

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft