MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

مقایسه دوز 3 میلیگرم و 6 میلیگرم آدنوزین از مسیرژوگولار خارجی در درمان PSVT در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستانهای بعثت نهاجا، چمران و امام خمینی در سالهای 93-

سعادت, مجتبی (2014) مقایسه دوز 3 میلیگرم و 6 میلیگرم آدنوزین از مسیرژوگولار خارجی در درمان PSVT در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستانهای بعثت نهاجا، چمران و امام خمینی در سالهای 93-. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img] Text
مجتبی سعادت.docx

Download (14Kb)

Abstract

چکیده مقدمه: ادنوزین از جمله داروهای رایج مورد استفاده جهت درمان PSVT می باشد. با توجه به اهمیت شناخت دوزهایی از دارو که اثربخشی خوب و عوارض کمی دارند و در راستای درمان بهینه بیماران مذکور، در این مطالعه به مقایسه دوز 3 میلیگرم و 6 میلیگرم آدنوزین از مسیرژوگولار خارجی در درمان PSVT پرداختیم. روش مطالعه: این مطالعه یك کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور می باشد. در این مطالعه 32 بیمار مبتلا به PSVT مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستانهای بعثت نهاجا، چمران و امام خمینی در سالهای 93-1392 مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفتند و پس از اخذ رضایتنامه كتبی، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی ساده به 2 گروه تقسیم شدند که یک گروه آدنوزین با دوز 3 و یک گروه آدنوزین با دوز 6 میلیگرم دریافت نمودند و پاسخ به درمان و عوارض جانبی در دو گروه با آزمون آماری کای دو مقایسه گردید و P < 0.05 معنادار تلقی شد. یافته ها: 3/31 درصد در گروه آدنوزین با دوز 3 میلی گرم و 8/93 درصد در گروه آدنوزین با دوز 6 میلیگرم، پاسخ به درمان داشتند که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان می داد (P=0.0001). فراوانی عوارض دارویی مختلف در دو گروه مورد بررسی تفاوت آماری معناداری نداشت (P > 0.05). نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های این مطالعه چنین استنباط می شود که آدنوزین با دوز 6 میلی گرم اثربخشی درمانی بهتری در قیاس با دوز 3 میلیگرم دارد؛ ولی در عین حال عوارض درمانی این دو دوز، تفاوتی با یکدیگر ندارد و لذا استفاده از آدنوزین با دوز 6 میلیگرم در درمان بیماران مبتلا به PSVT توصیه می گردد. واژه های کلیدی: آدنوزین، PSVT، اثربخشی، عوارض، دوز

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 02 Mar 2016 04:48
Last Modified: 02 Mar 2016 04:48
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3509

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft