MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر راهکارهای تطابقی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی

آزرمی, سمیه (2013) بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر راهکارهای تطابقی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر راهکارهای تطابقی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی.pdf

Download (214Kb) | Preview

Abstract

چکیده مقدمه: قطع عضو در جانبازان جنبه های مختلف زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت بحث سازگاری و تطابق در کنترل بیماری های مزمن پژوهش حاضر جهت تعیین تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر راهکارهای تطابقی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی طراحی شد. روش پژوهش: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که در سال 93- 1392 در مرکز ارتز و پروتز کوثر در شهر تهران انجام شد. جهت انجام پژوهش 60 جانباز قطع عضو اندام تحتانی به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته سازگاری روی و پرسشنامه راهکارهای تطابق لازاروس و فولکمن بود. پرسشنامه ها توسط واحدهای مورد پژوهش در مرحله ی قبل از مداخله تکمیل و پس از گردآوری اطلاعات، برنامه مراقبتی براساس الگوی سازگاری روی طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. سپس پرسشنامه ها دو ماه بعد، توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: آزمون های آماری تفاوت معناداری را بین دو گروه از نظر خصوصیات فردی نشان نداد ( 05/0 < P). نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین دو گروه در مرحله ی پیش آزمون از نظر نمره ابعاد راهکارهای تطابقی تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ( 05/0< P). این آزمون تفاوت معنی داری را بین دو گروه در مرحله ی پس آزمون از نظر نمره ابعاد مختلف راهکارهای تطابقی، به جز در دو بعد جستجوی حمایت اجتماعی و بازبرآورد مثبت، نشان داد( 05/0> P). آزمون تی زوجی بین نمره ابعاد راهکارهای تطابقی در همه ی ابعاد، به جز دو بعد جستجوی حمایت اجتماعی و بازبرآورد مثبت، در گروه آزمون در مرحله ی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری را نشان داد (05/0>P). این آزمون بین نمره ابعاد راهکارهای تطابقی در گروه کنترل در مرحله ی قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری را نشان نداد ( 05/0<P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی سبب بهبود راهکارهای تطابقی در جانبازان قطع عضو اندام تحتانی می شود. واژگان کلیدی: جانباز، قطع عضو، سازگاری، تطابق، الگوی سازگاری روی.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 19 Apr 2016 10:29
Last Modified: 19 Apr 2016 10:29
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3516

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft