MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی نتایج بلند مدت روش جراحی استاپلر هموروئید و مقایسه آن با روش هموروئیدکتومی اکسیژنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 92-

قاسمی, عبدالغفار (2012) بررسی نتایج بلند مدت روش جراحی استاپلر هموروئید و مقایسه آن با روش هموروئیدکتومی اکسیژنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 92-. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی نتایج بلند مدت روش جراحی استاپلر هموروئید و مقایسه آن با روش هموروئیدکتومی اکسیژنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت .pdf

Download (203Kb) | Preview

Abstract

چکیده: مقدمه و هدف: هموروئید یکی از شایع ترین بیماری های آنورکتال است به طوری که 5 درصد جمعیت عمومی جامعه را در بر گرفته و در حدود 50 درصد افراد بالای 50 سال از علایم مربوط به آن شکایت دارند . هدف از این مطالعه بررسی نتایج بلند مدت (2 ساله – 6 ماه) روش جراحی استاپلر هموروئید و مقایسه آن با روش هموروئیدکتومی اکسیژنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 92-90 میباشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت یک کارآزمایی بالینی انجام شده است. در ابتدا بیماران مبتلا به هموروئید تشخیص داده شده و پس از توضیح در مورد اهداف مطالعه از ایشان رضایت نامه آگاهانه کسب گردید. در ادامه ایشان به صورت تصادفی در دو گروه مورد مطالعه تقسیم گردیدند. تمام بیماران قبل از شروع مداخله تحت مصاحبه قرار گرفته و سوالات مصاحبه شامل سن، جنس و سابقه مصرف سیگار پرسیده شد. قبل از عمل مشکلات مربوط به بیماری که در جدول متغیر ها ذکر شده است ثبت شده و بیماران تحت عمل قرار گرفتند. دادههای بدست آمده در جریان تحقیق با نرم افزار آماری SPSS نگارش15مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: این مطالعه بر روی 80 نفر از بیماران در دو گروه 40 نفره انجام گردیده است که توزیع سنی ایشان با میانگین 57/36 و انحراف معیار 51/15 تعیین شد. دو گروه مورد مطالعه از نظر جنس و مصرف سیگار همسان ارزیابی شد. در مقایسه نتایج بعد از عمل در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری به جز متغیر درد مشاهده نشده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اين كه عمل جراحي سنتي براي هموروئيدهاي درجة 3 و 4 با درد و ناراحتي شديد و طي دورة نقاهت طولاني همراه است، هموروئيدوپكسي با استاپلر مي تواند جايگزيني مطمئن و مؤثر براي درمان هموروئيدهاي پرولابه به شمار آيد كه ضمن كاهش درد بعد از عمل، بازگشت هر چه سريعتر بيمار به فعاليت هاي عادي را نيز به همراه دارد. کلمات کلیدی: نتایج بلند مدت - روش جراحی استاپلر هموروئید - هموروئیدکتومی اکسیژنال

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 14 Jun 2016 06:11
Last Modified: 14 Jun 2016 06:11
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3549

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft