MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال

یزدانی, امین (2011) بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال .pdf

Download (350Kb) | Preview

Abstract

چکیده فارسی: مقدمه:سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است. مطالعات روانشناسان نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افرا تعدیل می کند.این دو مولفه بعنوان شاخص های حایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی ،در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بررسی قرار گرفت. روش اجرا: طرح این تحقیق از نوع مقطعی-توصیفی است.در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب میشود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند.موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس معدل دانشجویان در دو گروه با معدل بالای 15 (دانشجویان موفق) و زیر 15 (دانشجویان ناموفق) در نظر گرفته شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه که اولین پرسشنامه ،پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه دیگر به ترتیب شامل پرسشنامه سخت رويي اهواز (AHI) متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS) بود. نتایج: در كل نمونه های مورد بررسي، سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري را پيش بيني مي كند . در واقع، به ازاي هر يك واحد تغيير در نمرة سرسختی ، نمرة تاب آوري 39/0تغيير مي كند. همچنین این مطالعه نشان داد تاب آوري در افراد موفق بيشتر است (P=0.027 & t=2.32). در بين دانشجویان موفق، سرسختی مي تواند به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني كند ( 0001/0 P< و 39/0 = β). در مورد دانشجویان ناموفق نيز وضع به اين شكل است كه سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني مي كند( 03/0P= و 15/0 = β). يعني به ازاي يك واحد تغيير در نمرة سرسختی،15/0 تغيير در نمرة تاب آوري به وجود مي آيد. در هر دو گروه دانشجویان، سرسختی مي تواند تاب آوري را پيش بيني كند، اما بررسي مقدار شاخص هايي مانند ضريب تعيين (R2) و ضريب استاندارد رگرسيون (ß)، در دو تحليل حاكي از آن است كه در دانشجویان موفق، خودكارآمدي، به صورت قويتري تاب آوري را پيش بيني مي كند. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ،هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه،اولا هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل اولیه ورود به سازمانهای نظامی کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد. کلیدواژه ها:سرسختی،تاب آوری،موفقیت تحصیلی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jun 2016 06:38
Last Modified: 20 Jun 2016 06:38
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3562

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft