MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تغییرات فلور میکروبی کولون پس از انجام عمل جراحی بای پس روده به روش مدیفایدJIB در افراد چاق مفرط عمل شده در بیمارستان های امام رضا و شهریار در سال91-

تفرشیان, امیرحسین (2012) بررسی تغییرات فلور میکروبی کولون پس از انجام عمل جراحی بای پس روده به روش مدیفایدJIB در افراد چاق مفرط عمل شده در بیمارستان های امام رضا و شهریار در سال91-. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی تغییرات فلور میکروبی کولون پس از انجام عمل جراحی بای پس روده به روش های امام رضا و شهریار در سال91-.pdf

Download (413Kb) | Preview

Abstract

چکیده: مقدمه:اعمال جراحي چاقي،به ويژه به دليل عدم موفقيت روشهاي غير جراحي دركاهش وزن روزبه روزدرحال ازدياد است. در پزشکی درمان توأم با جراحی برای جلوگیری از افزایش وزن به شکل غیرعادی و مرضی به عنوان جراحی Bariatric نامیده می شود .مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تغییر فلور کولون پس از عمل جراحی بای پس روده به روش Modified jejunoileal bypss در افراد مبتلا به چاقی مفرط صورت گرفت. روش کار:برای همه بیماران تحت مطالعه قبل از انجام عمل جراحی تستهای توصیه شده شامل آزمایشات بررسی وضعیت آنزیمهای کبد، چربی های خون، پروتئین سرم، تست های انعقادی، قند خون، تست های مربوط به عملکرد کلیه، CBC،میزان سدیم و پتاسیم بود،.هم چنین از بیماران قبل و بعد از عمل نمونه ی مدفوع گرفته شد و در آزمایشگاه در شرایط هوازی و بی هوازی جهت شناسایی و شمارش باکتری های فلور کولون مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج:میانگین سنی افراد در این مطالعه 9/27 با انحراف از معیار 5/8 سال بوده است.7 بیمار (4/19%) مرد و29 بیمار (6/80%) زن بودند.بین تعداد باکتری های بی هوازی قبل و بعد از عمل اختلاف معنادار دیده نشد(p=0.414) بجز لاکتوباسیل(p=0.0001) و بیفیدوباکتر(p=0.0001) که کاهش معناداری داشتند.تفاوت معنی داری بین تعداد کلی باکتری های هوازی(p=0.005) و اشرشیا کلای(p=0.0001)، کلبسیلا(p=0.0001)، انتروباکتر (p=0.003)و پروتئوس (p=0.0001)قبل و بعد از عمل دیده شد.. نتیجه گیری:نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که فلور میکروبی کولون قبل و بعد عمل با این روش تغییر می کند که بصورت کاهش معنادار باکتری های بی هوازی لاکتوباسیل وبیفیدوباکتریوم و افزایش معنادار باکتری های هوازی اشرشیا کلای، کلبسیلا ،پروتئوس و انتروباکتر می باشد. کلید واژه ها: جراحي كاهش وزن، چاقی مفرط ، فلور کولون

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jun 2016 06:43
Last Modified: 20 Jun 2016 06:43
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3563

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft