MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثر گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب حاد و مزمن در موش صحرایی

فرخی فر, سید علی (2012) بررسی اثر گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب حاد و مزمن در موش صحرایی. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی اثر گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب حاد و مزمن در موش صحرایی.pdf

Download (532Kb) | Preview

Abstract

چکیده هدف: تعیین اثر عصاره گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب در رت با استفاده از آزمون فرمالین بوده است. مواد و روش ها: در این تحقیق تعداد 30 عدد موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفتند. 6 عدد موش جهت دوز سنجی و پیدا کردن دوز موثره ی گیاه، 6 عدد موش جهت تعیین حدودی LD50 گیاه، 18 عدد موش جهت انجام آزمایش اصلی. بدین صورت که در سه گروه 6 تایی تقسیم و به هر گروه یکی از مواد سدیم سالسیلات (SS)، آب مقطر و گیاه با دوز mg/kg50 تزریق گردید. متدکار منطبق با متد ایجاد التهاب حاد (روز اول)-مزمن (روز دوم تا هشتم) توسط تزریق فرمالین (فرمالین تست) بوده است. داده های تحقیق توسط فرم مخصوصی جمع آوری گردید وارد اکسل شد و نرم افزار spss v16.0 و G stat، تحت آزمون آماری (ANOVA) و LSD قرار گرفت. داده ها به صورت Mean±SEM نمایش داده یافته ها: بر اساس متد میزان وزن پای حیوان در طی هشت روز سنجیده شد و در جداول ویژه ثبت گردید. داده ها وارد جدول ویژه اکسل گردید و میزان ادم پای هر موش در هر روز بدست آمد. به همین ترتیب میزان میانگین ادم هر گروه در هر روز محاسبه شد. میزان وزن پای گروه آب قبل مداخله 38/0±26/17 بوده بعد از مداخله (مرحله حاد التهاب) 63/0±03/22 بوده است. در روز های بعد (مرحله مزمن التهاب) میزان وزن پا در بازه ی 85/0±5/26 تا 32/0±83/22 بود. میزان وزن پای گروه SS قبل از مداخله 87/0±86/18 و بعد از مداخله (مرحله حاد التهاب) 83/0±78/20بوده است. در روز های بعد (مرحله مزمن التهاب) میزان وزن پا در بازه ی 46/0±78/20 تا 77/0±33/19و در گروه نمونه در قبل از مداخله 09/1±94/16 بوده بعد از مداخله (مرحله حاد التهاب) 83/0±98/17 بوده است. در روز های بعد (مرحله مزمن التهاب) میزان وزن پا در بازه ی 06/1±83/19تا 06/1±55/18 بوده است. نتیجه گیری: گیاه Cleome coluteoides bioss با دوز 50mg/kg بر روی التهاب حاد و مزمن اثر دارد و در فاز حاد التهاب نیز موثرتر از ss عمل کرده است. در فاز مزمن اثر گیاه بر روی التهاب به میزان ss می باشد. کلمات کلیدی: التهاب، آزمون فرمالین، گیاه Cleome coluteoides bioss، موش صحرایی

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 20 Jun 2016 06:56
Last Modified: 20 Jun 2016 06:56
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3565

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft