MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی تهران، سال 1391

سیاوشی, سعید (2011) بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی تهران، سال 1391. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

[img]
Preview
Text
بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کدرمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی تهران، سال 1391.pdf

Download (348Kb) | Preview

Abstract

چکیده مقدمه: امروزه جراحي پيوند باي پس عروق كرونر (CABG)در بسياري از بيماران جهت برطرف نمودن مشكلات ناشي از بيماري های قلبی عروقی متداول مي‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازتوانی قلبی بر شاخص‌های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت CABG انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی(کارآزمایی بالینی) انجام شد و 100 بیمار پس از CABG و لحاظ كردن معيار هاي ورود به مطالعه از بين بيماران (جامعه در دسترس) به طور تصادفي به دو گروه مساوي مداخله و كنترل تقسيم شدند. فاز 2 برنامه بازتوانی قلبی به مدت 24 جلسه برای گروه آزمون انجام شد و گروه کنترل از برنامه های معمول پیروی کردند. برای ارزیابی از پرسشنامه دموگرافیکی، برگه ثبت همودینامیک و پرسشنامه کیفیت زندگی36SF در زمان ترخیص یا شروع بازتوانی، هفته چهارم یا جلسه 12بازتوانی قلبی و هفته 8 یا جلسه 24 بازتوانی قلبی استفاده شد. جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون‌های تی مستقل، مجذور کای و RMANOVA استفاده شد. یافته‌ها: گروه های آزمون و کنترل از لحاظ متغیرهای دموگرافیک اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. مقایسه بین دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که بعد از 12 جلسه بازتوانی قلبی در گروه آزمون با 4 هفته بعد از ترخیص در گروه کنترل تقریباً در تمام مقیاس‌های متغیر‌های کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد تعداد ضربان قلب در پایان دوره بازتوانی قلبی(جلسه 24) در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنا‌داری وجود دارد و باعث کاهش معنادار ضربان قلب در گروه آزمون می‌شود(006/0=p). ولی اختلاف سایر پارامترهای همودینامیک معنادار نبود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر دلالت بر بهبود نسبی وضعیت همودینامیک و کیفیت زندگی با انجام مداخله بازتوانی قلبی دارد. بنابراین توجه بیشتر به مقوله بازتوانی قلبی امری لازم و ضروری است. کلمات کلیدی: بازتوانی قلبی، بای پس عروق کرونر، کیفیت زندگی، پرسشنامه 36 SF، شاخص‌های همودینامیک

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 21 Jun 2016 07:27
Last Modified: 21 Jun 2016 07:27
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3580

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft