MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی سطح سرمی اسیداوریک خون در مبتلایان به سکته ی مغزی حاد مراجعه کننده به بیمارستان501 شهر تهران در مقایسه با گروه کنترل بین سال های 1387 تا 1391

غزنوی, محمد علی (2012) بررسی سطح سرمی اسیداوریک خون در مبتلایان به سکته ی مغزی حاد مراجعه کننده به بیمارستان501 شهر تهران در مقایسه با گروه کنترل بین سال های 1387 تا 1391. PhD thesis, Aja University of Medical Sceinces.

[img]
Preview
Text
بررسی سطح سرمی اسیداوریک خون در مبتلایان به سکته ی مغزی حاال های 1387 تا 1391.pdf

Download (475Kb) | Preview

Abstract

چكيده مقدمه: اسید اوریک یکی از مکانیسم های دفاعی برای غلبه بر استرس اکسیداتیو می باشد و در حوادث عروقی فعال می شود. با توجه به شیوع حوادث عروق مغزی و جایگاه مسجل نشده ی این آنتی اکسیدان ها، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در مبتلایان به سکته ی مغزی حاد مراجعه کننده به بیمارستان501 شهر تهران در مقایسه با گروه کنترل بین سال های 1387 تا 1391بپردازیم. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه ی است که بر روی 525 نفر از بیماران بستری بین سال های 1387 تا 1391 که در مرکز آموزشی درمانی 501 تهران به انجام رسید. روش نمونه ی به صورت آسان بوده که پس از اعمال معیار های ورود و خروج، برای هر یک از افراد چک لیستی شامل سن، جنس، اسید اوریک سرم، تری گلیسیرید، کلسترول، HDL، LDL، فشار خون و استعمال سیگار تکمیل گردید. داده ها وارد نرم افزار SPSS ver 16 و آنالیز گردید. نتایج: نتایج مطالعه ی ما نشان داد که اکثریت افراد مورد بررسی در هر دو گروه مورد و شاهد مرد بودند( 7/65 درصد / 3/34 درصد). میانگین سنی افراد مورد مطالعه در افراد گروه مورد و شاهد به ترتیب 45/10±25/65 و 08/11±74/62 سال بود. میانگین سطح اسید اوریک در دو گروه نامبرده به ترتیب 41/0± 54/4 و 46/0± 78/5 بوده است و با 0001/0 P=در دو گروه اختلاف نشان می دهد. در مطالعه ی ما بین مقادیر اسیداوریک، تری گلیسیرید، کلسترول و LDL همبستگی مثبت و بین HDL با سن همبستگی منفی دیده شد. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین فشار خون سیستولیک(0001/0P=)، فشار خون دیاستولیک(0001/0P=)، تری گلیسیرید(0001/0 =P )، کلسترول تام(004/0 =P )، HDL(002/0 =P )، LDL(0001/0 =P) و مصرف سیگار(0001/0 =P) با سکته ی مغزی وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معناداری که بین سطح اسید اوریک خون و استروک به دست آمد، انجام اقدامات پیشگیرانه بر بروز سکته ی مغزی در بیمارانی که سطح اسید اوریک بالا دارند و از نظر سایر عوامل خطر نیز به عنوان گروه در معرض خطر محسوب می گردند لازم و ضروری بنظر می رسد.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 28 Jun 2016 04:14
Last Modified: 03 Oct 2016 04:39
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3585

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft