MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

تعیین آسیب های لیگامانی زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ارتش در سال ۹۲ـ۹۱

کامیاب, حسین (2012) تعیین آسیب های لیگامانی زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ارتش در سال ۹۲ـ۹۱. PhD thesis, Aja University of Medical Sceinces.

[img]
Preview
Text
تعیین آسیب های لیگامانی زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ارتش در سال ۹۲ـ۹۱ .pdf

Download (206Kb) | Preview

Abstract

چکیده مقدمه و هدف: صدمات زانو از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار است. آسیب هاي غیرمستقیم شایع ترین صدمات زانو هستند که معمولا به دنبال فعالیت ها ي ورزشی مثل بسکتبال، فوتبال و اسکی رخ می دهند از طرفی دقت معاینه کلینیکی آسیبهاي منسیک و لیگامان در مطالعات مختلف متغیر بوده است. MRI بهترین روش غیرتهاجمی براي تشخیص ضایعات داخلی مفصل زانو است. ما در این مطالعه قصد داریم در مطالعه ای انواع آسیب های لیگامانی زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 501 ارتش در سال 1391 را مورد بررسی قرار دهیم. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارتش با شکایت تروما در سال 1392-1391 انجام پذیرفت.از بیماران در صورت دارا بودن معیار های ورود به مطالعه و بعد ازتوضیح کامل در مورد مراحل مختلف طرح رضایت نامه آگاهانه از بیماران کسب گردید. در ابتدا از بیماران MRI زانو به عمل آمد که توسط دو نفر متخصص رادیولوژي گزارش گردید. سپس برای بیماران پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک مانند سن و ... تکمیل کردیم. داده های بدست آمده در جریان تحقیق با نرم افزار آماری SPSS نگارش15مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: توزیع سنی بیماران مورد مطالعه در پژوهش ما بیانگر شیوع بالای این آسیب ها در گروه سنی جوانان دارد. بیشترین مکانیسم تروما در ایشان را ورزش و فعالیت های بدنی (65 درصد) شامل شده است. شایع ترین شکایت بیماران مراجعه کننده شامل درد مفصلی، تورم، قفل کردن زانو، خالی کردن و محدودیت حرکتی مفصل بوده که به ترتیب میزان 91 درصد، 32 درصد، 19 درصد، 16 درصد، 12 درصد را شامل شده است. یافته های مطالعه در مورد متغییر شدت افیوژن در مفصل زانو بیانگر 64 مورد(32%) خفیف، 68 مورد متوسط (34%)، و 18 مورد شدید(9% ) بوده و در 50 مورد دیگر (25%) یافته ای مبنی بر وجود افیوژن یافت نشده است. در مطالعه ما، بیشترین آسیب لیگامانی مربوط به پارگی لیگامان متقاطع قدامی با 116 مورد(58%) و پس از آن پارگی مینیسک داخلی با 60 مورد(30%)، پارگی مینیسک خارجی 14 مورد(7 %)، پارگی لیگامان کولترال داخلی 12 مورد(6%) شامل شده است. بحث و نتیجه گیری:یافته های مطالعه ما با نتایج مطالعه دکتر مخملباف و دکتر برزین همخوانی دارد. در مطالعه ای دکتر مخملباف MRI براي تشخيص پارگي دسته سطلي منيسک مديال بسيار حساس و براي پارگي منيسک لترال بسيار اختصاصي بود.در مطالعه ای دیگر برزین نشان داد که چنانچه علايم باليني به نفع وجود آسيب داخلي زانو است؛ با توجه به حساسيت کمتر سونوگرافي در تشخيص پارگي تروماتيک ليگامان متقاطع قدامي و منيسک داخلي استفاده از MRI توصيه مي‌ شود کلمات کلیدی: آسیب های لیگامانی زانو - بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارتش

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Research Plan
Depositing User: ePrint Admin Admin
Date Deposited: 28 Jun 2016 04:23
Last Modified: 03 Oct 2016 04:38
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3587

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft