MenuLeft
MenuLeft
TopLeft   TopRight
BotLeft BotRight

بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان افسردگی ، اضطراب ، استرس و افکار خودکشی سربازان در معرض خودکشی

علی پور, آرمان بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان افسردگی ، اضطراب ، استرس و افکار خودکشی سربازان در معرض خودکشی. دانشگاه علوم پزشکی آجا.

Full text not available from this repository.

Abstract

چکیده مقدمه : امروزه مشکلات و ناهنجار های روانی مانند اضطراب و افسردگی و استرس در بسیاری از اقشار جامعه از جمله نظامیان به دلیل ماهیت شغل آنها افزایش یافته است. بیماران افسرده از افکار پیاپی خودکشی رنج می برند و این افکار زمینه ساز اقدام به خودکشی می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان افسردگی ، اضطراب ، استرس و افکار خودکشی سربازان در معرض خودکشی انجام شد. روش : پژوهش حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی است که از طرح پیش¬آزمون – پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس از تمام سربازانی که در 6 ماه گذشته با علایم افسردگی و اضطراب به مرکز مشاوره یگان مراجعه کرده بودند که جمعاّ به تعداد 240 نفر بودند تعداد 120 نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. بعد از اجرای مقیاس افکار خودکشی بک در بین آنها و کسب نمره 4 و به بالا ، تعداد 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه قرار داده شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سربازان مستقر در یکی از پادگان های ارتش در استان گلستان که در سال1393-1394 مشغول به خدمت سربازی می باشند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬ها : نتایج نشان داد که آموزش گروهی تاب آوری در طی 10 جلسه ، به طور معناداری به کاهش افسردگی ، اضطراب ، استرس و افکار خودکشی در سربازان می¬شود. بحث : براساس یافته¬های پژوهش می¬توان گفت که تاب آوری به عنوان یکی از آموزش های نسبتا جدید می¬تواند در کاهش افسردگی ، اضطراب ، استرس و افکار خودکشی در سربازان تاثیرگذار باشد. کلیدواژه ها : تاب آوری ، افسردگی ، اضطراب ، استرس ، افکار خودکشی ، سربازان.

Item Type: Article
Subjects: W Health professions > Medical Education W.18
Depositing User: User Mehran Mazaheri
Date Deposited: 31 Dec 2017 04:14
Last Modified: 31 Dec 2017 04:14
URI: http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3880

Actions (login required)

View Item View Item
MenuLeft
Ajaums Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
EPrints Logo MenuLeft